PIVOT_Banner_English.jpg

The Trump administration is using a proposed regulation to attack Vietnamese families -- blocking them from being with the ones they love and having equal opportunity to succeed.

Chính quyền Trump đang sử dụng một quy định để tấn công các gia đình gốc Việt – ngăn cản họ không được sum họp với người thân và không có cơ hội bình đẳng để thành công.

The latest proposed policy discriminates against immigrants who use basic programs like food stamps and Medicaid, which would endanger their ability to get a green card or bring family to the United States. Factors like a person’s health, age, education, number of children, and ability to speak English are also used to determine if you get a green card.

Chính sách mới nhất có tính kỳ thị những người nhập cư đang nhận trợ cấp như phiếu thực phẩm và Medicaid. Qua đó, chính sách này tạo khó khăn cho khả năng được cấp thẻ xanh hoặc mang gia đình sang định cư ở Mỹ. Nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe, tuổi tác, trình độ học vấn, số lượng con cái và khả năng Anh Ngữ cũng ảnh hưởng tiêu chuẩn được cấp thẻ xanh.

This is discriminatory, cruel, and un-American.

Chính sách này có tính kỳ thị, ác độc và phản bản chất nhân đạo của nước Mỹ.

Many Vietnamese families would never have made it to America under these harsh rules.

Nhiều gia đình gốc Việt đã không được phép nhập cảnh, nếu những luật lệ khắt khe này được áp dụng khi họ xin vào Mỹ.

We’re building power to catalyze thousands of Vietnamese to take action to oppose this proposed regulation.

Chúng tôi đang nỗ lực huy động hàng ngàn người gốc Việt đứng lên phản đối dự luật này.