Mission

To engage and empower Vietnamese Americans for a just and diverse America

Vision

The vision of PIVOT is to be a collective voice for progressive Vietnamese Americans, to engage and empower Vietnamese Americans through civic engagement and leadership development, and to support policies and candidates that are aligned with our values.

Strategy

We aim to achieve our mission and vision through:

 • Serving as a reliable source of information by providing thoughtful and fair analyses of domestic policies important to Vietnamese Americans and disseminating these analyses through traditional media, social media, and social networks.
 • Working together with Vietnamese Americans of all ages and with other communities to promote a common agenda that include:
  • Promotion and support of human, civil, immigrant, and refugee rights;
  • Increasing cultural, linguistic, and financial access to quality education, health care, and economic opportunities; and
  • Protecting the environment.
 • Increasing the participation of Vietnamese Americans in the voting process at local, state, and national levels.
 • Identifying, training, and supporting Vietnamese Americans and other individuals with progressive values to obtain policy and political positions at the local, state, and national levels.
 • Investing resources in mentoring and training initiatives for young Vietnamese Americans.

 

Sứ Mệnh

Khuyến khích sự tham gia và dấn thân của người Mỹ gốc Việt để giúp tạo nên một nước Mỹ công bằng và đa văn hóa.

Viễn Cảnh

Viễn cảnh của PIVOT là trở thành tiếng nói của người Mỹ gốc Việt cấp tiến, khuyến khích sự tham gia vào các sinh hoạt đấu tranh và đào tạo lãnh đạo cộng đồng, đồng thời hỗ trợ các chính sách và các ứng cử viên phù hợp với các giá trị của chúng tôi.

Chiến lược

Chúng tôi mong muốn đạt được sứ mệnh và viễn cảnh trên qua các sinh hoạt sau đây:

 • Cung cấp các phân tích công bằng và sâu sắc về các chính sách nội địa quan trọng đối với người Mỹ gốc Việt và phổ biến các phân tích này qua các phương tiện truyền thông quen thuộc, cũng như mạng xã hội và mạng cộng đồng.
 • Cộng tác với người Mỹ gốc Việt ở mọi lứa tuổi và với các cộng đồng khác để thúc đẩy một chương trình nghị sự chung bao gồm:
  • Khuyến khích và hỗ trợ nhân quyền, quyền dân sự và quyền của người tị nạn;
  • Gia tăng trao đổi văn hoá, ngôn ngữ và tài chính hầu giúp tiếp cận với hệ thống giáo dục chất lượng, y tế và cơ hội phát triển kinh tế; và
  • Bảo vệ môi trường.
 • Gia tăng sự tham gia của người Mỹ gốc Việt trong quy trình bỏ phiếu ở cấp địa phương, tiểu bang và toàn quốc.
 • Tìm kiếm, đào tạo và hỗ trợ người Mỹ gốc Việt và các cá nhân khác có lập trường cấp tiến để ứng cử vào các vị trí có ảnh hưởng đến chính sách và chính trị ở cấp địa phương, tiểu bang và tòan quốc.
 • Đầu tư để đào tạo hân lực và lãnh đạo cho thế hệ người Mỹ gốc Việt trẻ.