Kat Phan

Submitted by: Kat Phan
From: Tacoma, WA / San Francisco, CA

Age: 23

Dear Dad,

When I tell other people how much you love to read and that your bedroom is filled to the brim with history books, they usually laugh and say that it's no surprise that I'm also such a bookworm. Since before I even made it to preschool, you've always stressed the importance higher education and its abilities to open up doors to opportunities previously unthought of. Even though you came to America without a US education, you persevered through years of studying, saving, and surviving in this nation--for that, I am forever grateful.

Since you believe so much in the power of education, I am asking that you vote in the upcoming midterms for a candidate who both understands and supports affirmative action. We've both talked extensively about its misconceptions, and I know we agree with each other on the importance of holistic review processes in college admissions (which was part of the reason I was able to attend my alma mater!) I hope that you'll be able to channel this into action, because everyone, especially historically underrepresented and under-resourced communities of color, deserves the education you strove for.

With much love,
Your Daughter, Quế Phương


Ba yêu quý,

Mỗi khi con nói với người ta là Ba thích đọc và phòng ngủ của Ba đầy sách sử ký thì họ thường cười bảo nếu con là con mọt sách thì cũng không có gì lạ. Ngay từ trước khi con đi học mẫu giáo, Ba luôn luôn nhấn mạnh đến sự quan trọng của nền giáo dục đại học và những cơ hội mà trước đây không ai ngờ được do giáo dục đó đưa đến. Mặc dầu Ba đến quê hương này với không một vốn liếng giáo dục Mỹ, nhưng qua nhiều năm kiên nhẫn học hành, tiết kiệm, ba đã khắc phục được bao vấn đề nan giải để vươn sống. Con mãi mãi nhớ ơn Ba bởi những điều đó.

Vì Ba tin tưởng rất nhiều vào sức mạnh giáo dục, trong kỳ bầu cử bán nhiệm kỳ sắp tới, con xin Ba hãy bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào biết hiểu và ủng hộ các chương trình bảo trợ người thiểu số. Cha con ta đã từng bàn về những nhận thức sai lầm về các chương trình này, và Ba và con đều đồng ý về sự quan trọng của việc đại học xét đơn toàn diện, nghĩa là dựa trên khả năng toàn diện, không chỉ nhìn điểm thi, khi nhận sinh viên vào trường (như trường hơp của con). Con hy vọng rằng qua phiếu bầu cử, Ba sẽ biến những lời bàn cãi của ta thành thực tiễn, vì mọi người, nhất là những người trong thành phần thiểu số và da mầu thường ít được đại diện và thiếu phương kế, đáng được một nền giáo dục mà Ba đã từng ao ước và cố gắng đạt được.

Thương ba thật nhiều,
Con gái của Ba, Quế Phương

43514709_569993043434758_6836808853934309376_n.jpg